begeleidingskosten

In het schema van de investerings­kosten is te zien dat de begeleidings­kosten van een bouw­project iets minder dan 10% van de inves­terings­kosten be­dragen.

In het schema hiernaast is te zien dat onder deze begeleidings­kosten een aantal kosten vallen. onge­veer 10% van de begelei­dings­kosten zijn 'project­bege­leiding' door de op­dracht­gever zelf. Een parti­kulier zal dit anders bekijken dan een profes­sionele op­dracht­gever.

De architecten­kosten bedragen gewoon­lijk on­ge­veer 10% (voor een wat groter werk) tot 20% (voor klei­nere of complexe werken) van de bouw­som.

Deze kosten verdelen we over een aantal fa­ses. De helft van het hono­rarium is de voor­bereidings­fase tot de bouw­ver­gunning, de an­dere helft be­treft de uit­voerings­fase.

De onderste twee afbeel­dingen geven de kosten weer van twee van onze projecten: een woning­bouw­ver­bouwing in Hillegers­berg en een kantoor met be­drijfs­ruimte in Delfs­haven.


Ieder project is anders. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor een kennis­makings­gesprek of een vrij­blijvende offerte.

ga naar RR08