UITGANGSPUNT

Het doel van de door de gemeente Rotter­dam uitgeschreven “open ideeën prijs­vraag” is om “de architectonische kwaliteit in partikulier opdrachtgeverschap” te sti­muleren. De prijsvraag biedt potentiele kopers een staalkaart aan ideeën.

De opdracht is op een van 4 eilandjes een wo­ning te ontwerpen. De (maximale) af­metingen van de woning zijn vrij nauw­keurig omschreven.

Door­dat het water een zo sterke fysieke schei­ding vormt ont­staat automatisch een band tussen alles wat op het eiland is. Daarom is ons ontwerp niet een ont­werp voor een en­kele wo­ning, maar een ont­werp voor het hele eiland.

“De vier woningen zijn zo sterk ver­bonden door het feit dat ze samen op een eiland staan dat ze ook als geheel ont­worpen moeten worden”.

In het stedebouw­kundige plan wordt vrij­wel alle open­bare ruimte in be­slag genomen door water. Daar­om hebben wij in ons ont­werp een open­baar toe­gan­kelijk plein­tje ge­maakt.

Gemeenschappelijk Gebied

Behalve het gemeen­schappelijke pleintje zijn er nog meer gemeen­schappelijke onder­delen in het plan, zoals de parkeer­garage en de aanleg­steiger.

De vereis­te 8 parkeer­plaatsen nemen zoveel ruim­te in dat er op de rela­tief kleine kavels weinig vrije buiten­ruimte zou overblijven. Daarom hebben we deze in een verdiepte garage onder­gebracht. Hier bevinden zich ook een gemeen­schappelijke berging voor fietsen en tuinmeubilair- en gereedschap.
De woningen delen ook de gezamen­lijke aanleg­steiger en het tuin­huisje. Hier­door kunnen ook de bewoners van de aan de straat­kant gelegen woningen goed een boot aan­meren.