wonen in het park

JOHANNESKERK-LOCATIE RIJSWIJK

De toren aan het water.
Uitgangspunt is een minimale 'footprint' met een zo rank moge­lijke indruk, hier­voor is de zuidwest vleugel geknikt. Het park gaat langs het gebouw. De ge­leding van de bouw­massa zoekt in hoogte aan­sluiting bij de belen­dende bouwing.

Wonen aan een hof.
Door de carrevorm ontstaat een besloten hof waar­door op veel plaat­sen in het gebouw zon kan komen. Door de open­ingen in de carre ont­staan ver­bin­dingen met de om­ge­ving. De stede­lijke wanden aan de Generaal Spoor­laan worden door­gezet.

De toren in het park.
Door het plantsoen open te laten wordt de ruimte van het land­goed naar het park ge­trok­ken. Deze be­we­ging wordt bege­leid door de ge­bogen lijn van de toren. De wo­ningen hebben uit­zicht op het park en zijn op de zon georiŽnteerd. De toren ver­andert rondom van karakter.

Wonen in een park.
Het park staat in open verbinding met een binnen­hof waar omheen de woningen staan gegroep­eerd. Er ont­staat een maxi­male ver­weven­heid tussen de wo­ning­en en het park. De schaal van de woningen sluit aan op de om­geving.

wonen aan een hof